Школьный лагерь быстрого прототипирования «МЕГА МОЗГ» — 2 сезон

Available Appointments on Июль 15, 2019

Купить курс  All day10 spaces available

Посмотреть программу

Дата: 15 — 30 Июль
Время: 14:00 — 18:00
Место: Назарбаев Университет, 9 Блок 321 кабинет

Впервые Назарбаев Университет, в лице Лаборатории цифрового прототипирования «Fab Lab» проводит школьный лагерь быстрого прототипирования «МЕГА МОЗГ» для учащихся 8-11 классов.
Уважаемые родители, у Вас есть отличный шанс позволить своим детям почувствовать себя в роли юного инженера, где он сможет освоить не только навыки быстрого прототипирования, а также навыки презентации на основе создания робота ОТТО.
 Программа лагеря включает в себя следующее:
— съемка видео-биографии
— пост-обработка видео
— создания сайта
— 3D моделирование и 3D печать
— программирование на электронной плате Arduino
— общая электроника
У школьников будет возможность поработать с 3D принтерами, лазерным гравером и паяльными станциями.
По окончанию лагеря, участники будут демонстрировать танцующих ОТТО роботов, разработанных собственными руками, перед независимыми экспертами.
Мы готовим для Вас интересную, дружелюбную и веселую атмосферу.
Проведите лето с пользой!
*Лагерь будут вести высококвалифицированные тренеры – сотрудники Назарбаев Университета.

Назарбаев Университеті алғаш рет «Fab Lab» сандық прототиптеу зертханасының атынан 8-11 сынып оқушыларына арналған «МЕГА МОЗГ» жылдам прототиптеу мектеп лагерін өткізеді.
Құрметті ата-аналар, сізде балаларды өзін жас инженер ретінде сезінуіне тамаша мүмкіндігіңіз бар. Ол жерде балаңыз жылдам прототиптеу дағдыларын ғана емес, ОТТО роботын құру негізінде таныстыру дағдыларын меңгере алады.
Лагердің бағдарламасы келесіден тұрады:
-бейне-өмірбаянды түсіру
-бейнені пост-өңдеу
-сайт жасау
-3D модельдеу мен 3D басып шығару
-Arduino электрондық платада бағдарламалау
-жалпы электроника
Оқушыларда 3D принтермен, лазерлік гравермен және дәнекерлік станциямен жұмым жасауға мүмкіндік болады.
Лагерь аяқталған соң, қатысушылар тәуелсіз сарапшылардың алдында өз қолымен жасақталған билейтін ОТТО роботтарды көрсетеді.
Біз Сіз үшін қызықты, достық және көңілді атмосфераны дайындаудамыз.
Жазды пайдамен өткізіңіз!
*Лагерді Назарбаев Университетінің қызметкерлері — жоғары білікті бапкерлер жүргізеді.

For the first time, Nazarbayev University, in the name of the Digital Prototyping Laboratory “Fab Lab”, conducts a school-camp on rapid prototyping called “MEGA BRAIN” for high schoolers of grades 8-11.
Dear parents, you have an excellent chance to let your children feel like a young engineer, where they will be able to practice not only rapid prototyping skills, but also presentation skills based on the development of the OTTO robot.
The school-camp program includes the following:
— video biography shooting
— post-video processing
— site creation
— 3D modeling and 3D printing
— programming on the Arduino electronic board
— general electronics
Students will have an opportunity to work with 3D printers, a laser engraver and soldering stations.
At the end of the camp, the participants will demonstrate the dancing OTTO robots, designed by their selves in front of independent experts.
We are preparing for you an interesting, friendly and fun atmosphere.
Spend the summer time with benefits!
* The camp will be led by highly qualified trainers — employees of Nazarbayev University.